Photo Album

The President meets with the Sh. Maaungoodhoo island council and WDC members

27 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Sh. Maaungoodhoo Island Council and WDC members: Council members address needs for the development of the island
27 February 2024, Press Release