Photo Album

The President meets the residents of Addu City Feydhoo

18 February 2024

Related Articles

ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުން އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The discontinuation of issuing new banknotes into circulation was the most critical measure taken towards reviving the Maldivian economy, says the President
18 February 2024, Press Release