Photo Album

The President arrives in Th. Kinbidhoo Island

08 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް، މި ސަރުކާރުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް
8 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with island council and WDC members of Kinbidhoo Island: President commits to extensively supporting and empowering women
08 February 2024, Press Release