Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th. Thimarafushi Island

07 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ތިމަރަފުށި ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Thimarafushi Island: Council members expressed their support for the Administration's vision for their island's development
07 February 2024, Press Release