Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th.Vandhoo Island

07 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Vandhoo Island: Council members shared their most pressing development needs for the island
07 February 2024, Press Release