Photo Album

The Vice President signs book of condolences for the late Bar Council President Ismail Visham

06 February 2024

Related Articles

އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމްގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސޮއިކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The Vice President signs the book of condolences for the Iate Uz Ismail Visham
06 February 2024, Press Release