Photo Album

The Chairman of China Metallurgical Group Corporation pays courtesy call on the President

12 January 2024

Related Articles

The Chairman of China Metallurgical Group Corporation pays a courtesy call on the President
12 January 2024, Press Release
ޗައިނާ މެޓަލަރޖިކަލް ގްރޫޕް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއަރމަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު