Photo Album

The President visits the Chinese Academy of Agricultural Sciences

12 January 2024

Related Articles

President Dr Muizzu visits the Chinese Academy of Agricultural Sciences
12 January 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރަލް ސައިންސަސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު