Photo Album

The Vice President visits the Qujing Tongquan Wind Farm

06 December 2023

Related Articles

The Vice President visits Qujing Tongquan Wind Farm
06 December 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޗޫޖިން ޓޮންގްޗުއަން ވިންޑް ފާރމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު