Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on B. Maalhos and Dhonfanu Islands

22 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. މާޅޮހާއި ދޮންފަނުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
22 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on B. Maalhos and Dhonfanu Islands
22 August 2023, Press Release