Photo Album

The President inaugurates completion of infrastructure projects on B. Goidhoo Island

21 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ގޮއިދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
21 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates the completion of infrastructure development projects on B. Goidhoo Island
21 August 2023, Press Release