Photo Album

The President inaugurates completion of infrastructure projects on N. Manadhoo Island

13 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. މަނަދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
13 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates the completion of several infrastructure projects on N. Manadhoo Island
13 August 2023, Press Release