Photo Album

Fifth session of the "Executive Enhancement and Enrichment Programme 2021-2023"

08 June 2022

Related Articles

"ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމު 2021-2023"ގެ ފަސްވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި
8 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President’s Office and CSTI hold fifth session of the “Executive Enhancement and Enrichment Programme 2021-2023”
08 June 2022, Press Release