Photo Album

The President and First lady attend closing of SAJCTTC 2022

11 May 2022

Related Articles

The President and First Lady attend the closing ceremony of the SAJCTTC 2022
11 May 2022, Press Release
ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
11 މޭ 2022, ޚަބަރު