Photo Album

Presidential Address 2022

03 February 2022

Related Articles

ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ފިލުވުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް 5000 ގޯއްޗާއި، 7000 ހައުސިން ޔުނިޓް ގެ މަޝްރޫޢު މިދައުރުގައި ކުރިޔަށްގެންދާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން މިފްކޯ އަށް މަސްގަންނަ އަގު ބޮޑުވާނެ– ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: ޕަބްލިކް ހެލްތްކެއަރ ޕޯޓަލް މިހާރު 58 ރަށެއްގައި ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ޕްރައިމަރީ ކެއަރގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު މިއަހަރު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: މިއަހަރުގެ ފަހު ކުއާރޓާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ ޢިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ދިރިއުޅުމާ ވިޔަފާރިއާ އިޖްތިމާޢީ ހުރިހާ ދާއިރާ އަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ ކުރިއެރުމާ ދުވެލި ލިބިގެންދާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2022: އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތަށް ރާއްޖެ ވާދަކުރުމުން ދުނިޔޭގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ މި ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖްތަމަޢާ އެއްކީލިވެފައިވުމުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު
President Solih delivers Presidential Address at the opening of the People’s Majlis
03 February 2022, Press Release
The President announces pay rise for teachers from May
03 February 2022, Press Release
Public healthcare portal introduced in 58 islands, legislative framework on primary healthcare will be sent to Parliament this year, says the President
03 February 2022, Press Release
Disability allowances would be raised later this year, says the President
03 February 2022, Press Release
Administration will provide 5,000 land plots, develop 7,000 housing units, says the President
03 February 2022, Press Release
President echoes IMFs forecast that Maldives would be one of five fastest-growing economies of 2022
03 February 2022, Press Release
MIFCO would offer better prices for fish in March, says the President
03 February 2022, Press Release
Thilamalé Bridge would boost trade, social connections, ease livelihoods and enhance every aspect of life – President
03 February 2022, Press Release
Maldives secured the UNGA Presidency due to international acceptance of our foreign policy, says the President
03 February 2022, Press Release