Photo Album

Chinese State Councilor and Minister of Foreign Affairs pays courtesy call on the President

08 January 2022

Related Articles

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
State Councilor and Foreign Minister of China pay a courtesy call on the President
08 January 2022, Press Release