Photo Album

Vice President launches Manta Wings-Manta Air's Apprenticeship Programme

28 December 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މަންތާ އެއަރ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް "މަންތާ ވިންގްސް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
28 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President inaugurates "Manta Wings" programme 2021/2022
28 December 2021, Press Release