Photo Album

Official ceremony held to mark National Unity Day 2021

26 December 2021

Related Articles

ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި 106 ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޝަރަފުގެ ބެޖާއި، އައްޑަނަ ދެއްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President confers the National Award for Public Service to 106 long-serving public servants
26 December 2021, Press Release
ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް އިސް ސިޔާސަތެއްކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓެވުމުގައި ޢުމަރު ޒާހިރު ގެންގުޅުއްވި ޙިކްމަތްތެރި ސިޔާސަތުން ޢިބްރަތް ލިބިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President reaffirms commitment to listen and remedy matters of public concern
26 December 2021, Press Release
President calls on all to draw lessons from the late Umar Zahir’s virtues and devotion to unity
26 December 2021, Press Release