Photo Album

President meets with members of the Maldives Trade Union Congress

01 September 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets members of Maldives Trade Union Congress, discusses challenges in workforce
01 September 2021, Press Release