Photo Album

President meets with farming community in Kandoodhoo

19 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ދަނޑުވެރިން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets Kandoodhoo Farmers, discusses most pertinent needs and concerns
19 August 2021, Press Release