Photo Album

Vice President visits Thilafushi Island, views Phase 2 Master Plan and tours HDC developmental sites

07 August 2021

Related Articles

Vice President visits Thilafushi Island, views Phase 2 Master Plan and tours HDC developmental sites
07 August 2021, Press Release
ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި، އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ތިލަފުށީގައި ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު