Photo Album

Vice President holds discussion on establishing a Child Development Centre with relevant Authorities

24 December 2020

Related Articles

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
24 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President discusses proposed development of Child Development Centre in Hulhumalé
24 December 2020, Press Release