Photo Album

The President Appoints Member to HRCM

30 November 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
30 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President Appoints Member to HRCM
30 November 2020, Press Release