Photo Album

Vice President inaugurates the Virtual National Quran Recitation Competition

16 November 2020

Related Articles

ދިވެހިންނަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިކުރާ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބައްޓަންކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
16 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President calls upon all to adhere to the teachings of the Holy Quran
16 November 2020, Press Release