Photo Album

The award ceremony of President’s Scholarships

19 July 2020

Related Articles

ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފި
19 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Maldivian Youth Must Seize the Opportunities Available to Them – President Ibrahim Mohamed Solih
19 July 2020, Press Release