Photo Album

President inaugurates the official opening of Izzuddin School

12 January 2020

Related Articles

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Izzuddin School marks a new chapter in single-session schooling policy - President
12 January 2020, Press Release