Photo Album

Vice President tours NIMS Medicity in India

05 December 2019

Related Articles

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓާ ތަކަކީ ދިވެހީންނަށް އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ދިވެހީން ޚިދުމަތް ހޯދާ ހޮސްޕިޓާ ތަކެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
5 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
'Hospitals in India have been welcoming Maldivian patients for many years now. For many Maldivians, India is like a second home.' - VP
05 December 2019, Press Release