Photo Album

Advisors appointed to Ministry of Arts, Culture and Heritage

28 November 2019

Related Articles

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މުޝީރުންގެ ގޮތުގައި 4 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President appoints advisors to Heritage Ministry
28 November 2019, Press Release