Photo Album

Vice President meets with Fuel Suppliers

24 September 2019

Related Articles

ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets stakeholders in fuel supplying operations
24 September 2019, Press Release