Photo Album

President's visit to Maafannu Madharusa

25 August 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ތުއްތު ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President Visits Maafannu Madharusa Pre-School and Meets Students
25 August 2019, Press Release