Photo Album

High Representative of the E.U. for Foreign Affairs and Security policy and Vice President of the European Commission, pays a courtesy call on President

08 August 2019

Related Articles

EU High Representative and Vice President of the European Commission pays courtesy call on the President
08 August 2019, Press Release
އީޔޫގެ ހައި ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަދި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު