Photo Album

President visits Thinadhoo Waste Management Center

13 July 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއާއި ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓް ބައްލަވައިލައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President tours Powerhouse, Waste Management Centre and MIFCO Ice Plant in Thinadhoo
13 July 2019, Press Release