Photo Album

The awarding ceremony of President's Award & High Achievers Scholarship

20 June 2019

Related Articles

ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްވާނީ ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ވެގެންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
The purpose of giving out scholarships will be achieved when the students contribute to national development- President
20 June 2019, Press Release