Photo Album

President and First Lady attend the closing ceremony of the Mamen Inter-School Bike Championship 2019

27 April 2019

Related Articles

President and First Lady attend the closing ceremony of Mamen Inter-School Bike Championship 2019
27 April 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، "މަމެން އިންޓަރ-ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު