Photo Album

President attends 15th anniversary function of Aged Care Maldives

20 April 2019

Related Articles

ދޮށީ ޢުމުރަށް ދިއުމުން މައިން ބަފައިން އެންމެ ބޭނުންވާނީ، ދަރިންގެ އަޅާލުމާއި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
The love and affection of their kids are the most important thing for parents as they get older - President Solih
20 April 2019, Press Release