Photo Album

President attends the graduation ceremony of The Maldives National University

11 April 2019

Related Articles

ޤައުމަށްޓަކައި ތިމާއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި، އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
Use the education you have acquired to build the nation – President
11 April 2019, Press Release