Photo Album

President launches the National Institute of Education

20 May 2013

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު މިހާރު އޮތް ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އާ ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މޭ 2013, ޚަބަރު
Adopting new perspective is the way forward for the education system: President Waheed
20 May 2013, Press Release