Photo Album

Delegation of EU Ambassadors in Colombo Calls on the President

15 May 2013

Related Articles

ކޮޅުނބުގައި ތިއްބަވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
15 މޭ 2013, ޚަބަރު
EU Delegation calls on the President
15 May 2013, Press Release