Photo Album

New Ukrainian Ambasaddor Presents Credentials

27 February 2013

Related Articles

ޔޫކްރެއިން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
27 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
New Ukrainian Ambassador Presents Credentials to the President
27 March 2013, Press Release