Photo Album

Majlis Opening 2013

04 March 2013

Related Articles

ވަކި ދުވަހެއްގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާދީ، އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނުމާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ، ސަރުކާރުން ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
Today we carry upon our shoulders, an onus more important than that our ancestors sustained: President Waheed
04 March 2013, Press Release