Photo Album

MOU signing for allocation of land for MACI to build vocational training facility

25 February 2013

Related Articles

މަސީއަށް ޢިމާރާތެއް އަޅާނެ ބިމެއް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރެއްވީ، އެ ޢިމާރާތުގެ ސަބަބުން އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President Attends MoU Signing Ceremony on the Allocation of Land for MACI to Build a Vocational Training Centre and Construction House
26 February 2013, Press Release