Photo Album

Launching of National Drug Use Survey Final Report

18 February 2013

Related Articles

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތާއި، ޒުވާނުންނާބެހޭ ސިޔާސަތާ ބެހޭގޮތުން އާ ވިސްނުމަކުން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President Calls for Improvement of Education and Youth Policies
19 February 2013, Press Release