Photo Album

Ambassador of Nigeria presents credentials

18 February 2013

Related Articles

ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
New Nigerian Ambassador Presents Credentials to the President
18 February 2013, Press Release