Photo Album

President Waheed meets the people of Kondey

15 December 2012

Related Articles

ކުދިކުދި އާބާދީ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ދޭތެރޭގައި، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު