Photo Album

Sri Lankan External Affairs Minister calls on the President

23 August 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ސްރީލަންކާގެ އެކްސްޓަރނަލް މިނިސްޓަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
Sri Lankan External Affairs Minister Calls on the President
23 August 2012, Press Release