Photo Album

National Awards Technical Committee Press Conference

15 August 2012

Related Articles

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް، ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައި، ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން އެކަމުގެ ތަފްޞީލު ހާމަކުރައްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
National Awards Technical Committee opens Nominations for National Award for Special Achievement
15 August 2012, Press Release