Photo Album

Vice President meets representatives from political parties

14 August 2012

Related Articles

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން، މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ނައިބު ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
Vice President meets members of Parliament representing Political Parties
14 August 2012, Press Release