Photo Album

President Waheed departs to Saudi Arabia

12 August 2012

Related Articles

މައްކާގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފެށޭ އޯ.އައި.ސީ.ގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
12 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President Waheed departs to Saudi Arabia
12 August 2012, Press Release