Photo Album

President meets China State Administration for Religious Affairs Delegation

02 August 2012

Related Articles

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޗައިނާގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފްދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President meets China State Administration for Religious Affairs Delegation
02 August 2012, Press Release