Photo Album

Ceremonial hoisting of the national flag

26 July 2012

Related Articles

ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ މަތިވެރި އަސާސްތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި. ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ ވެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރައްވައި ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި.
26 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President calls upon all Maldivians to honour the fundamentals of National Independence
26 July 2012, Press Release